• event fscat 2012 metodologia

last modified May 18, 2012 by pierre

temas  -   tema metodologia   -  asambleas agutinacion momento final

tema  15M y FSM

eventlist

idiomas - languages

catala. 1

ESPANOL  y propuestas. 2

FRANCAIS. 3

ENGLISH.. 5

 

catala

Descripcion del proceso del Fòrum Social Català 2012

Convidem la ciutadania i les organitzacions a expressar, compartir i aplicar propostes de canvi. Passa de la indignació a l'acció,

fem possible un altre món.Participa-hi!

Presenta propostes

Envia la teva proposta transformadora i veurem entre totes com fer-la realitat

· Drets econòmics   -· Cultura de pau  -· Drets culturals -· Drets ecològics -· Drets polçitics - · Drets socials · Altres eixos

Sobre quins eixos vols fer la teva proposta?

Indica el tipus de proposta Envia o presenta el formulari abans del 23 de març

· Vida alternativa - · Denúncia i resistència - · Canvi de regles del joc - · Models alternatius alsistema - · Accions comunestransformadores

Comparteix i articula les propostes a les assemblees del 25 de març al 4 de maig

Posa't en marxa per activar les propostes a partir del 6 de maig

 

Vine als tallers i assemblees

Durant tres mesos promovem tallers i assemblees per suscitar i compartir les propostes rebudes per construir un procés que faci possible un

altre país i un altre món. Les activitats es fan en diferents indrets de Catalunya i per internet (veure agenda al web)

  • gener  Assemblea general 28 gener
  • febrer  Tallers de propostes Dissabtes d'11 a 14h 11 febrer, 25 febrer i 10 març

     

Enviament o presentació de propostes fins el 23 març

Inscripcions i adhesions al FSCat fins el 23 març

  • març  Sessió de metodologia sobre les assemblees de propostes Dissabte 24 març d'11 a 18h
  • abril  Presentació i priorització de les propostes a les assemblees del 25 març al 4 maig
  • maig  Assemblea general posada en comú de les propostes amb més consens 5 i 6 maig

Inici de la posada en marxa de les propostes7 de maig

support propostas 12M 15M

 

Col·labora en l'organització

Forma part del procés d'auto-organització del FSCat tant a Barcelona com en altres poblacions o per internet

Escull en quina de les comissions vols participar. Podràs canviar quan vulguis

Mira la teva agenda i reserva't temps percol·laborar i per prendre-hi part

Metodogia, Temàtica i Dinamització metodologia@forumsocialcatala.cat

Logística, Finançament i Calendari logistica@forumsocialcatala.cat

Comunicació i Participació a distancia comunicació@forumsocialcatala.cat

Reflexió sobre moviments i fòrums socials reflexio@forumsocialcatala.cat

Indica si vols fer-ho a distància a comunicacio@forumsocialcatala.cat

Si disposeu de sales lliures alguns dies per fer-hi els tallers i les assemblees, podeu cedir els vostres espais

Posa't en contacte amb logistica@forumsocialcatala.cat

 

Suport i inscripció

Si sou un col·lectiu o una organització, aporteu propostes i sumeu-vos al procés, fent pública la vostra adhesió al web

Com a individual, presenta propostes i inscriu-te al web per estar al corrent del procés FSCat

Aportacions econòmiques per garantir l'autonomia del procés 3025 0001 12 1433464228 (abans del 23 de març)

Inscriu-te als tallers i assemblees per facilitar l'organització a info@forumsocialcatala.cat

 

Difusió

Sol·licita per e-mail o descarrega't del web aquest full i el formulari per presentar propostes i passa-ho a amistats, col·lectius, xarxes, mitjans de comunicació... www.forumsocialcatala.cat    comunicacio@forumsocialcatala.cat  

Posa't en contacte info@forumsocialcatala.cat

Segueix el procés www.forumsocialcatala.cat

 

Escampa-ho

Fòrum Social Català  @FSCat2012  #FSCat2012 #FSCatPropostes

www.forumsocialcatala.cat · info@forumsocialcatala.cat

 

ESPANOL

Foro Social Catalán 2012

Invitamos a la ciudadanía y las organizaciones a expresar, compartir y

aplicar propuestas de cambio. Pasa de la indignación a la acción,

hacemos posible otro món.Participa a la obra!

 

Presenta propuestas

Envía tu propuesta transformadora y veremos entre todas como hacerla realidad

• Derechos económicos - • Cultura de paz - • Derechos culturales - • Derechos ecológicos - • Derechos polçitics - • Derechos sociales • Otros ejes

 

¿Sobre qué ejes quieres hacer tu propuesta?

Indica el tipo de propuesta Envía o presenta el formulario antes del 23 de marzo

• Vida alternativa - • Denuncia y resistencia - • Cambio de reglas del juego - • Modelos alternativos alsistema - • Acciones comunestransformadores

 

Comparte y articula las propuestas a las asambleas del 25 de marzo al 4 de mayo

Ponte en marcha para activar las propuestas a partir del 6 de mayo

 

Ven a los talleres y asambleas

Durante tres meses promovemos talleres y asambleas para suscitar y compartir las propuestas recibidas para construir un proceso que haga posible un

otro país y otro mundo. Las actividades se realizan en diferentes lugares de Cataluña y por internet (ver agenda en la web)

enero

Asamblea general 28 de enero

 

febrero

Talleres de propuestas Sábados de 11 a 14h 11 de febrero 25 febrero y 10 de marzo

Envío o presentación de propuestas hasta el 23 de marzo

Inscripciones y adhesiones al FSCat hasta el 23 de marzo

 

marzo

Sesión de metodología sobre las asambleas de propuestas Sábado 24 marzo de 11 a 18h

 

abril Presentación y priorización de las propuestas a las asambleas del 25 marzo al 04 de mayo

mayo

Asamblea general puesta en común de las propuestas con más consenso 5 y 6 de mayo

Inicio de la puesta en marcha de las propostes7 de mayo

support Propuestas 12M 15M

 

Colabora en la organización

Forma parte del proceso de auto-organización del FSCat tanto en Barcelona como en otras poblaciones o por internet

Elige en cuál de las comisiones quieres participar. Podrás cambiar cuando quieras

Mira tu agenda y resérvate tiempo percola colaborar y para tomar parte

Metodogía, Temática y Dinamización metodologia@forumsocialcatala.cat

Logística, Financiación y Calendario logistica@forumsocialcatala.cat

Comunicación y Participación a distancia comunicació@forumsocialcatala.cat

Reflexión sobre movimientos y foros sociales reflexio@forumsocialcatala.cat >>

Indica si quieres hacerlo a distancia a comunicacio@forumsocialcatala.cat

Si dispone de salas libres algunos días para hacer los talleres y las asambleas, puede ceder sus espacios

Ponte en contacto con logistica@forumsocialcatala.cat

 

Apoyo e inscripción

Si sois un colectivo o una organización, aporte propuestas y sumar sesión en el proceso, haciendo pública su adhesión a la web

Como individual, presenta propuestas e inscríbete en la web para estar al corriente del proceso FSCat

Aportaciones económicas para garantizar la autonomía del proceso 3025 0001 12 1433464228 (antes del 23 de marzo)

Inscríbete en los talleres y asambleas para facilitar la organización a info@forumsocialcatala.cat

 

Difusión

Solicita por e-mail o descarga de la web esta hoja y el formulario para presentar propuestas y pásalo a amistades, colectivos, redes, medios de comunicación ... www.forumsocialcatala.cat comunicacio@forumsocialcatala.cat

Ponte en contacto info@forumsocialcatala.cat

Sigue el proceso www.forumsocialcatala.cat

 

Esparcir lo

Foro Social Catalán @ FSCat2012 # FSCat2012 # FSCatPropostes

www.forumsocialcatala.cat • info@forumsocialcatala.cat

 

 

FRANCAIS

 

Forum Social Catalan 2012

Nous invitons les citoyens et les organisations d'exprimer et de partager

mettre en œuvre des propositions de changement. Passez l'indignation à l'action

rendre possible une autre món.Participa là-bas!

 

Présentez des  propositions

Envoyez votre proposition et de transformation entre tous voir comment la réalité

• Les droits économiques - Culture de la paix • - • Les droits culturels - droits de l'• écologique - Droits polçitics • - • • droits sociaux Autres thèmes

 

Sur quels points voulez-vous faire votre proposition?

Indique le type de proposition a le formulaire E ou avant le 23 Mars

• Durée de vie alternatif - Plainte et la résistance • - • Les règles changeantes - Modèles alternatifs alsistema • - • Actions comunestransformadores

 

Propositions d'actions et articule à des réunions de Mars 25 à 4 mai

Obtenez dans les engins de permettre aux propositions du 6 mai

 

Venez aux ateliers et réunions

Pendant trois mois, des ateliers et des réunions visant à promouvoir et accroître la part reçu des propositions pour construire un processus qui rend possible une

un autre pays et un autre monde. Les activités ont lieu dans différentes parties de la Catalogne et de l'Internet (voir l'ordre du jour sur le site)

Janvier

Assemblée générale Janvier 28

 

Février

Ateliers propositions samedis de 11 à 14 Février 11 25 10 Février Mars

Envoi ou de soumission des propositions jusqu'au 23 Mars

Inscription et adhésion à FSCat jusqu'à Mars 23

 

Mars

Session sur la méthodologie proposée assemblées samedi 24 à partir de Mars 11 à 18h

 

Présentation d'avril et la hiérarchisation des propositions lors des réunions de Mars 25 to May 4

Mai

Assemblée générale des propositions de mise en commun avec plus de consensus 5 et 6 mai

Accueil de la mise en œuvre de propositions 7 mai

soutien propositions  15M 12M

 

Collaborer à l'organisation

Une partie du processus d'auto-organisation FSCat à Barcelone et dans d'autres villes ou internet

Choisissez comment vous voulez participer à des comités. Vous pouvez modifier quand vous le voulez

Regardez votre calendrier et le travail Percol réserve de temps et de prendre part

Metodogia, thématique promotion et metodologia@forumsocialcatala.cat

Logistique, des finances et de logistica@forumsocialcatala.cat Calendrier

Communication et participation à la distance comunicació@forumsocialcatala.cat

Réflexion sur les mouvements sociaux et des forums reflexio@forumsocialcatala.cat >>

Si vous essayez d'éloigner comunicacio@forumsocialcatala.cat

Si vous avez des chambres journées portes ouvertes pour faire des ateliers et des réunions, vous pouvez donner à votre espace

Contactez logistica@forumsocialcatala.cat

 

Support et enregistrement

Si vous êtes un groupe ou une organisation, et inclut des propositions sumeu le processus, rendant public votre engagement sur le Web

Comme les propositions individuelles présentées sur le site et vous inscrire pour être au courant de l'FSCat processus de

Les contributions financières pour assurer l'autonomie du processus de 3025 0001 12 1433464228 (avant le 23 Mars)

Inscrivez-vous à des ateliers et des réunions afin de faciliter l'organisation info@forumsocialcatala.cat

 

Dissémination

Demandes par la poste ou à télécharger sur cette page web et sous forme de soumission des propositions et il est passé à des amis, groupes, réseaux, médias ... www.forumsocialcatala.cat comunicacio@forumsocialcatala.cat

Contactez info@forumsocialcatala.cat

Suivez le processus de www.forumsocialcatala.cat

 

Etalez

Forum Social Catalan FSCat2012 @ # # FSCat2012 FSCatPropostes

www.forumsocialcatala.cat • info@forumsocialcatala.cat

 

ENGLISH

Catalan Social Forum 2012

We invite citizens and organizations to express and share

implement proposals for change. Spend the outrage into action

make possible another món.Participa there!

 

Present proposals

Send your proposal and transformation among all see how reality

• Economic Rights - • Culture of peace - Cultural rights • - • Ecological Rights - Rights polçitics • - • • Social rights Other themes

 

On what points would you make your proposal?

Indicates the type of proposal has the form E or before 23 March

• Alternative Life - Complaint and resistance • - • Changing rules - Alternative Models alsistema • - • Actions comunestransformadores

 

Share and articulates proposals at meetings of March 25 to May 4

Get in gear to enable the proposals from 6 May

 

Come to workshops and meetings

For three months, workshops and meetings to promote and raise the share received proposals to build a process that makes possible a

another country and another world. The activities are held in different parts of Catalonia and the Internet (see agenda on the website)

January

General Assembly January 28

 

February

Workshops proposals Saturdays from 11 to 14 February 11 25 February March 10

 

Sending or submission of proposals until March 23

Registration and membership to FSCat until March 23

 

March

Session on the methodology proposed assemblies Saturday March 24 from 11 to 18h

 

April Presentation and prioritization of the proposals at meetings of March 25 to May 4

May

General Assembly pooling proposals with more consensus 5 and May 6

Home of the implementation of propostes7 May

support propostas 12M 15M

 

Collaborate in the organization

Part of the process of self-organization FSCat in Barcelona and in other towns or internet

Choose how you want to participate in the committees. You can change whenever you want

Look at your calendar and reserve time percol work and take part

Metodogia, Thematic Promotion and metodologia@forumsocialcatala.cat

Logistics, finance and logistica@forumsocialcatala.cat Calendar

Communication and participation in distance comunicació@forumsocialcatala.cat

Reflection on social movements and forums reflexio@forumsocialcatala.cat >>

Whether you try to distance comunicacio@forumsocialcatala.cat

If you have some rooms open days for doing the workshops and meetings, you can give your space

Contact logistica@forumsocialcatala.cat

 

Support and Registration

If you are a group or organization, and includes proposals sumeu up the process, making public your commitment to the Web

 

As individual proposals presented on the website and register to be aware of the process FSCat

Financial contributions to ensure the autonomy of the process 3025 0001 12 1433464228 (before 23 March)

Sign up for workshops and meetings to facilitate the organization info@forumsocialcatala.cat

 

Dissemination

Requests by mail or download from this web page and form for submitting proposals and passed it to friends, groups, networks, media ... www.forumsocialcatala.cat comunicacio@forumsocialcatala.cat

Contact info@forumsocialcatala.cat

 

Follow the process www.forumsocialcatala.cat

 

Spread it

Catalan Social Forum FSCat2012 @ # # FSCat2012 FSCatPropostes

www.forumsocialcatala.cat • info@forumsocialcatala.cat