• event fscat 2012 proposta

last modified February 15, 2012 by facilitfsm

event fscat

Procés del Fòrum Social Català 2012

Formulari de presentació de Propostes per fer possible un altre món

Nom de la proposta:

Títol breu, clar i atractiu

Qui fa la proposta:

Nom de la persona o col·lectiu que presenta la proposta

Correu-e de contacte :

Web / blog / facebook... de referència:

Què es proposa:

Descripció de la proposta

Perquè cal, què vol resoldre, què espera aconseguir, a qui va adreçada...:

En quin eix temàtic principal s'hi inscriu

(a títol orientatiu):

□ Drets ecològics:

sobirania alimentaria, drets mediambientals, models energètics, us de l'aigua ...

□ Drets polítics:

democràcia participativa, radical, real... llibertats civils, democràcia representativa/sistema electoral, models organitzatius

ciutadans, dret a la informació, dret autodeterminació..

□ Drets econòmics:

democràcia econòmica, economia productiva sostenible vs economia especulativa, lluita contra el frau fiscal i contra els

paradisos fiscals, fiscalitat estatal i internacional, banca publica, models productius, deute i auditoria,.

□ Drets socials:

serveis i prestacions públiques / privatitzacions, gènere, patriarcat, drets culturals, drets laborals, habitatge, prestacions socials,

rendes de ciutadania, drets de les persones migrades...

□ Drets culturals:

comunicació, educació, recerca, produccions culturals, internet...

□ Cultura de pau

: antimilitarisme, alternatives de defensa noviolenta, noviolència activa, no cooperació, desobediència civil...

□ Altres eixos

( ) que es poden generar en funció de les propostes

rebudes.

Tipus de proposta:

□ Propostes de

vida alternativa col·lectiva (autogestionada)

□ Propostes de

denúncia i resistència

□ Propostes de

canvi de regles de joc (lleis, institucions,...)

□ Propostes de

models alternatius al sistema (el més globals possibles)

□ Propostes d'

accions comunes transformadores*

Com es pot portar a terme la proposta:

(mitjans, estratègies,...)

Tipus de mitjans per implantar la proposta:

□ No cooperació

(vagues, boicots...) // □ Desobediència civil (no obeir lleis, no pagar impostos...)

□ Construcció d'alternatives

(generar altres formes de viure) // □ Altres (explicades en l'apartat anterior sobre mitjans i estratègies)

Quin tipus d'organitzacions poden implicar-s'hi:

(o amb quines organitzacions voleu / acordeu tirar-la endavant)

En quin àmbit es vol aplicar:

□ Local - Comarcal // □ Nacional // □ Estatal // □ Regional - Continental // □ Mundial - Global*

Com pot participar la ciutadania:

Quan temps necessita, en quin moment s'ha de llançar:

Comentaris / Suggeriments:

* les propostes d'accions comunes globals, es poden presentar simultàniament a la consulta internacional ja en marxa de

l'ACT!

Omplir al web

www.forumsocialcatala.cat o enviar-lo a info@forumsocialcatala.cat abans del 23 març